§ 5

§5 - Generalforsamlingen

1.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts.

2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden anmoder derom. Anmodningen skal være vedlagt motiveret forslag til dagsorden.

3.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 3 uger forinden i lokalt ugeblad eller på SKUG's hjemmeside (SKUG.dk). Dagsordenen skal udsendes til hvert medlem 8 dage før generalforsamlingen eller lægges på SKUG's hjemmeside (SKUG.dk).

4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende indhold;

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Formandens beretning om det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af medlemskontinent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg at 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

5.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

6.

Stemmeberettiget er medlemmer, som har betalt kontingent for det aktuelle kalenderår.

7.

Valgbare til samtlige tillidsposter er stemmeberettigede medlemmer, der har været medlem af SKUG mindst et år.

8.

Bestyrelseskandidater, der ikke er til stede, skal på forhånd have sagt ja, til at modtage valg.

9.

Til alle tillidsposter kan genvalg finde sted.

10.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, dog, ikke i forbindelse med vedtægtsændringer (se §7)

11.

Der foretages skriftlig og hemmelig afstemning, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

12.

Referat at generalforsamlingen underskrives at dirigent og referent.