§ 3

§3 - Bestyrelsen

1.

SKUG ledes af en bestyrelse der er sammensat som følger:

  • Der udpeges 1-3 medlemmer af menighedsrådet.
  • Ungdomskorpsene, som benytter Tværfløjen, udpeger 1 medlem fra hvert korps.
  • 4 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

2.

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 2 år således, at der afgår 2 medlemmer hvert år.

3.

På generalforsamlingen vælges til bestyrelsen en 1. Suppleant og en 2. Suppleant for ét år.

4.

Endvidere vælges 2 revisorer, og en revisorsuppleant for ét år.

5.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. Endvidere udpeges kasserer, som kan være et medlem udenfor bestyrelsen. I bestyrelsens møder deltager, uden stemmeret, personer med særlige hverv i forbindelse med SKUG’s ejendomme, så som kirketjener, tilsynsførende, o. lign.

6.

Bestyrelsen mødes mindst 2 gange indenfor en et-årig funktionsperiode, samt hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

7.

Til bestyrelsens medlemmer udsendes referat af hvert bestyrelsesmøde. Referatet behandles og godkendes på næste møde.

8.

Bestyrelsens afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.

9.

Bestyrelsen træffer bestemmelser vedrørende benyttelse af Ungdomsgårdens lokaler. Eventuelle aftaler om lån eller leje af lokaler forelægges bestyrelsen og underskrives af formanden.

10.

Bestyrelsens arbejde:

  • Administrere og vedligeholde de i §1 nævnte bygninger.
  • Fastsætte husleje for ungdomskorpsenes brug af Tværfløjen.
  • Fastsætte leje for andre foreninger/organisationers brug af Tværfløjen.
  • Fastsætte leje for brug af Stavnsbo.
  • Træffe beslutning om afholdelse af Skovlunde Kirkes Bazar.
  • Vælge formand / bazarudvalg, der er ansvarlig for at koordinere det praktiske arbejde, så bazaren kan afholdes.