§ 4

§ 4 - Økonomi

1.

Regnskabet er kalenderåret.

2.

I økonomiske spørgsmål, udover den daglige drift, tegnes SKUG af 2 af følgende i forening:

  • Formand
  • Kasserer
  • Bestyrelsesmedlem

3.

Optagelse af lån, samt køb og salg af fast ejendom skal besluttes på en generalforsamling.

4.

SKUG hæfter alene med sin formue for forpligtelser overfor tredjemand. Der kan ikke gøres ansvar gældende overfor medlemskredsen eller bestyrelsens medlemmer personligt, med mindre de, efter almindelige retsregler, har overskredet deres beføjelser.

5.

Overskud fra bazaren tilfalder SKUG, som delvis dækning af ungdomskorpsenes husleje.

6.

Bestyrelsen kan beslutte at støtte missionsprojekter med max. 10% af bazarens overskud.