Dagsorden 2012

Dagsorden 2012

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård, mandag den 12. marts 2012 kl. 19.30 i Studiekredslokalet i Skovlunde Kirkecenter.

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændringer i vedtægternes §5 stk. 3 således at denne kommer til at hedde:
   Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske mindst 3 uger forinden på kirkens hjemmeside, i lokalt ugeblad eller kirkeblad. Dagsorden skal udsendes til hvert medlem 8 dage før generalforsamlingen
  2. Eventuelle andre forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af
  1. bestyrelsesmedlemmer. Hanne Jensen og Keld Streitlien er på valg – begge er villige til genvalg
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Nicolai Sørensen (1. suppleant) og Anita Poulsen (2. suppleant)
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl
  2. Valg af 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er: Karin Bach
 8. Evaluering af bazaren
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er institutionen vært ved et lettere traktement.