Dagsorden 2010

Dagsorden 2010

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård,  mandag den 15. marts 2010 kl. 19.30 i Studiekredslokalet i Skovlunde Kirkecenter.

 1. Valg af
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændringer i vedtægterne – bilag udleveres på generalforsamlingen
  2. Eventuelle andre forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. Hanne Jensen og Keld Streitlien er på valg – begge er villige til genvalg
  2. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Anita Poulsen (1. suppleant) og Nicolai Sørensen (2. suppleant)
 7. Valg af
  1. 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl
  2. 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er: Jesper Jensen
 8. Stavnsbos 25 års jubilæum 2. juni 2010
 9. Evaluering af bazaren
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er institutionen vært ved et lettere traktement.